Search
  • West Waterford Greens

Athdhearadh do Chlós Scannláin | Redesign of Scanlon's Yard

*English Below*


Comhaontas Glas na nDéise ag éileamh athdhearadh ar Chlós Scannláin


Tá iarrtha ag Comhaontas Glas na nDéise ar Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge athdhearadh a dhéanamh ar Carrchlós Scannláin.


Tá obair le bheith curtha i gcrích sa chlós ag an gcomhairle níos faide amach sa bhliain agus tá deis iontach ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar dhroch-leagan amach an charrchlóis.

Éinne atá tar éis carr a fhágáil i gClós Scannláin, tuigeann siad cé comh teann is atá sé nuair a bhíonn sé gnóthach ann. Tá go leor gearrántí cloiste agam faoi na spásanna beaga sa charrchlós sin. Bhí ormsa dul isteach sa charr ó thaobh an paisinéara cúpla babhta agus dúirt níos mó ná duine amháin liom go raibh orthu dul isteach sa charr tríd an búit ós rud é go raibh an carr i ngreim ar an dá thaobh”

Críostóir Ó Faoláin, Ionadaí Áitiúil an Chomhaontais Ghlais i nDún Garbhán.

Caithfear féachaint ar leagan amach na spásanna sa charrchlós le cinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na bun-toisí. Déantar damáiste do an iomarca carranna ann agus ní bhíonn daoine in ann suí isteach sa charr ró-mhinic ar fhilleadh dóibh. Tá an spásáil teann neamhéifeachtach chomh maith, bíonn cuid acu fágtha folamh toisc nach féidir le daoine an carr a thabhairt isteach iontu.

Scríobhamar chuig an gcomhairle ag iarraidh go gcuirfí spásanna sa bhreis ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas agus breis spásanna aoisbháúla a chur ar fáil. Ba chóir a thuilleadh pointí mearluchtaithe leictrigh a chur ar fáil, agus bheadh fáilte roimh racaí rothair nua ionas go mbeidh daoine in ann a rothair a stóráil go sábhailte. Táimid ag iarraidh go dtabharfaí na hoibreacha seo chun tosaigh ionas go mbeidh siad curtha i gcrích fad is atá éileamh íseal ann do spásanna páirceála sa bhaile. De réir mar a théann athoscailt na tíre ar aghaidh, beidh go leor daoine i nDún Garbhán ag strachailt chun a ghnó a thabhairt slán. Bheadh sé ina chabhair do ghnó an bhaile dá raibh an obair seo críochnaithe in am d’athoscailt an bhaile seachas an carrchlós seo a dúnadh i lár tréimhse na hathshlánaithe.


Beidh páirceáil oiriúnach agus slán ag teastáil ó dhaoine ar fud an chontae a théann go Dún Garbhán tar éis na dianghlasála chun a sláinte féin agus sláinte daoine eile a chosaint. Táimid ag impí ar an gComhairle a bheith réamhghníomhach agus na bearta seo a chur i bhfeidhm go luath.

Tom Keith, Ionadaí Áitiúil an Chomhaontais Glais i gceantar an Chomaraigh,West Waterford Greens call for redesign of Scanlon’s Yard Carpark


The West Waterford Greens have called on Waterford City and County Council to redesign Scanlon’s Yard Carpark. Work is due to be completed later this year on the carpark and this is a golden opportunity to address the poor layout of the site.

I think anyone who has parked in Scanlon’s Yard has experienced the cramped conditions there when it is busy. I have heard no end of complaints about the tight spaces there. I’ve had to get into the car through the passenger side on several occasions myself, and more than one person has told me they’ve had to get into their car through the boot because the car was pinned at both sides.

Críostóir Ó Faoláin, Green Party Local Area Rep for Dungarvan.

The layout of spaces in the carpark needs to be looked at to make sure that minimum requirements are met. Too many vehicles are damaged and too often people can’t get back into their own car when they return to their vehicle. The tight spacing is also inefficient, several spaces are often left unusable due to people not being able to get their car into them.

We have written to the council asking that additional disabled parking spaces, and “age friendly” spaces for older people be considered for the layout of the carpark. Some additional Electric Vehicle fast charging points should be included in the design, and secure bike racks for people to safely store their bicycle would also be a welcome addition. We are also asking that these works be moved forward so that they can be completed while demand for parking space in the town is low. As we move through the phases of reopening our economy, many businesses in Dungarvan will be struggling to recover. Having the works in the carpark completed in time for this reopening will help these businesses rather than closing the carpark in the middle of the recovery period.


As people throughout the county travel to Dungarvan after lockdown they will want secure and appropriate socially distant parking available to protect their own health and that of others. We encourage the council to be proactive in implementing these measures early.

Tom Keith, The Local Green Party Rep for the Comeragh Area


16 views
  • Instagram